นักเรียนฮอกวอตส์ปี 1
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
ป้องกันตัวฯ
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เวทมนตร์ฯ
เสาร์
การบิน/ควิดดิช
อาทิตย์
ดาราศาสตร์

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 2
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
อังคาร
ปรุงยา
พุธ
พฤหัส
สมุนไพรศาสตร์
ศุกร์
แปลงร่าง
เสาร์
ประวัติศาสตร์ฯ
อาทิตย์

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 3
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ป้องกันตัวฯ
ศุกร์
พยากรณ์ศาสตร์
เสาร์
ดูแลสัตว์วิเศษ
อาทิตย์
เวทมนตร์ฯ

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 4
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
ปรุงยา
พฤหัส
สมุนไพรศาสตร์
ศุกร์
มักเกิ้ลศึกษา
เสาร์
อาทิตย์

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 5
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
ดาราศาสตร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
การหายตัว
เสาร์
ประวัติฯ*
อาทิตย์

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 6
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นักเรียนฮอกวอตส์ปี 7
วัน/เวลา
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์