time table hogwarts
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 1
วัน/เวลา18.0018.3019.0019.3020.0020.3021.00
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 2
วัน/เวลา18.0018.3019.0019.3020.0020.3021.00
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 3
วัน/เวลา18.0018.3019.0019.3020.0020.3021.00
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 4
วัน/เวลา18.0018.3019.0019.3020.0020.3021.00
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 5
วัน/เวลา18.0018.3019.0019.3020.0020.3021.00
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.

หมายเหตุ : ตารางเรียนของนักเรียนฮอกวอตส์ปี 6 – 7  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละวิชา